บ้านไหนได้บ้างเช็กเลย ลดค่าน้ำ ค่าไฟñ

ในช่วงสถานการณ์ ก็มีหลายคนที่ต้องทำงานที่บ้าน ฉะนั้นก็จะส่งผลให้ค่าน้ำค่าไฟ สูงขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ภาครัฐจึงออกมาตรการช่วยเหลือด้วยการลดค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ วันนี้เราจึงนำรายละเอียดมาฝากว่า ใช้แค่ไหนต้องจ่าย ใช้เท่าไรฟรี

ระยะเวลาดำเนินการมาตรการจะอยู่ในช่วง 2 เดือน คือ

-รอบบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (จดหน่วยในวันใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2564)

-รอบบิลเดือนมีนาคม 2564 (จดหน่วยในวันใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 13 เมษายน 2564)

โดยใช้บิลเดือนธันวาคม 2563 (จดหน่วยในวันใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2564) เป็นเดือนฐานในการคำนวณ ซึ่งจะมีทั้งบ้านที่ได้ใช้ไฟฟ้าฟรี และได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า ดังนี้

กลุ่มใช้ฟรี ประเภทบ้านอยู่อาศัยทั่วไป

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 (การไฟฟ้านครหลวง) และ 1.1.1 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน จะได้รับส่วนลดคือ

-ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564

-ตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไป คิดค่าไฟตามปกติ

ประเภทกิจการขนาดเล็ก

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 2.1 และ 2.2 (การไฟฟ้านครหลวง) โดยไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จะได้รับส่วนลด คือ

-ใช้ไฟฟรี 50 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564

-ตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไป คิดค่าไฟตามปกติ

กลุ่มที่ 2 ลดค่าไฟ

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1.2 และ 1.2 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 1.2 และ 1.3 (การไฟฟ้านครหลวง) คือ

-ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ และมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน

-ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ แต่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป

-ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ติดตั้งเครื่องวัด TOU (Time of Use

คำนวณค่าไฟจากเดือนฐาน คือยึดจากรอบบิลในเดือนธันวาคม 2563 เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น 4 กรณี คือ

1. ใช้ไฟน้อยกว่า หรือเท่ากับรอบบิลเดือนธันวาคม 2563 จะคิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงของเดือนนั้น ๆ

-เดือนธันวาคม 2563 ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย ขณะที่ในรอบบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ใช้ไฟฟ้าไปเพียง 200 หน่วย ก็จะคิดค่าไฟที่ 200 หน่วย

-เดือนธันวาคม 2563 ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย ขณะที่ในรอบบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ใช้ไฟฟ้าไป 400 หน่วย ก็จะคิดค่าไฟที่ 400 หน่วย เท่ากับเดือนธันวาคม

2. ใช้ไฟฟ้ามากกว่ารอบบิลเดือนธันวาคม 2563 แต่ไม่เกิน 500 หน่วย คิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2563

-เดือนธันวาคม 2563 ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย แต่ในรอบบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ใช้ไฟฟ้าไป 450 หน่วย ก็จะคิดค่าไฟที่ 400 หน่วย เท่ากับเดือนธันวาคม

-เดือนธันวาคม 2563 ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย แต่ในรอบบิลเดือนมีนาคม 2564 ใช้ไฟฟ้าไป 500 หน่วย ก็จะคิดค่าไฟที่ 400 หน่วย เท่ากับเดือนธันวาคม

3. ใช้ไฟฟ้ามากกว่ารอบบิลเดือนธันวาคม 2563 และเกิน 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย จะคิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2563 ส่วนหน่วยที่เกินมาให้จ่ายเพียง 50%

ตัวอย่าง เดือนธันวาคม 2563 ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย แต่ในรอบบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ใช้ไฟฟ้าไป 900 หน่วย จะคิดค่าไฟดังนี้ คิดค่าไฟ 400 หน่วย เท่ากับเดือนธันวาคม + ส่วนเกินจากเดือนธันวาคม 500 หน่วย ให้จ่าย 50% เท่ากับต้องจ่ายเงินในรอบบิลเดือนกุมภาพันธ์ 400 หน่วย + 250 หน่วย = 650 หน่วย

4 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วยขึ้นไป จะคิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2563 ส่วนหน่วยที่เกินมาให้จ่าย 70%

ตัวอย่าง เดือนธันวาคม 2563 ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย แต่ในรอบบิลเดือนมีนาคม 2564 ใช้ไฟฟ้าไป 1,200 หน่วย จะคิดค่าไฟดังนี้ คิดค่าไฟ 400 หน่วย เท่ากับเดือนธันวาคม + ส่วนเกินจากเดือนธันวาคม 800 หน่วย ให้จ่าย 70% เท่ากับต้องจ่ายเงินในรอบบิลเดือนกุมภาพันธ์ 400 หน่วย + 560 หน่วย = 960 หน่วย

หากบ้านไหนได้สิทธิ์ จะได้รับส่วนลดอัตโนมัติ โดยตรวจสอบได้จากช่องทางต่าง ๆ คือ

1. บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564

2. ตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์

การไฟฟ้านครหลวง (สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี)

-เว็บไซต์ mea.or.th

-แอปพลิเคชัน MEA Smart Life

-Line : MEA Connect

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำหรับจังหวัดอื่น ๆ)

-เว็บไซต์ pea.or.th

-แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

มาตรการลดค่าน้ำประปา ช่วงโควิด 2564

ผู้ใช้น้ำประปา ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโด หอพัก บ้านเอื้ออาทร ฯลฯ ผู้ใช้น้ำประปา ประเภทกิจการขนาดเล็ก เช่น กิจการ ร้านโชห่วย ร้านค้า หรือโรงแรมขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มีขนาดมาตรวัดน้ำไม่เกิน ¾ นิ้ว หรือ 6 หุน โดยได้สิทธิ์ทั้งพื้นที่ของการประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

ได้ส่วนลดค่าน้ำประปา 10% อัตโนมัติ เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564

สามารถดูได้จากบิลแจ้งค่าน้ำประปา ดังนี้

ลดค่าน้ำประปา 10%

การที่ทำงานอยู่บ้านแน่นอนว่าการใช้น้ำใช้ไฟต้องเพิ่มขึ้นแน่นอน ส่วนรายละเอียดข้างต้นนั้นหวังว่าจะเป็น ประโยชน์แก่หลายท่าน ภาครัฐจึงออกมาตรการช่วยเหลือด้วยการลดค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

Loading...